• شماره تماس: ۰۲۱۹۱۰۱۰۱۶۶
  • تهران همت شرق به غرب ٫کنارگذر باکری خروجی کن کوهسار٫بن بست گل ٫پلاک یک طبقه دوم واحد ۳

درباره ما

انجمن صنفی کارفرمایی تامین کنندگان قطعات کارخانجات صنعتی و تولیدی استان تهران :
متعاقب اقدامات هیأت مؤسس انجمن صنفی کارفرمایی تامین کنندگان قطعات کارخانجات صنعتی و تولیدی استان تهران در اواسط سال 1397 ، اولین مجمع عمومی انجمن صنفی مترجمان شهر تهران تشکیل و نخستین انجمن تامین کنندگان قطعات کارخانجات صنعتی و تولیدی تحت مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسماً تأسیس گردید.
اهداف
به موجب اساسنامه انجمن صنفی تامین کنندگان قطعات کارخانجات صنعتی و تولیدی تهران هدف از تشکیل انجمن به شرح ذیل می باشد: «در اجرای مادة ۱۳۱ قانون كار جمهوري اسلامي ايران وآيين‌نامه انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي مترجمان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز باشد؛ اين انجمن صنفي تشكيل مي‌گردد.»
چشم اندازها و اهداف انجمن 
انجمن صنفی کارفرمایی تامین کنندگان قطعات کارخانجات صنعتی و تولیدی به منظور ارائه هرچه بهتر ومطلوب تر خدمات با اهداف زیر تشکیل گردیده است:
1- شناسایی ، ساماندهی ،رتبه بندی شرکتها، کارگاه‌ها، کارخانه ها و اشخاص تامین کننده قطعات کارخانجات صنعتی و تولیدی واعطای مدارک سطح بندی شده صلاحیت به آنها.
2- مشاوره تخصصی به کاربران ودست اندرکاران صنعت تامین قطعات اساسی .
3- فرهنگ سازی وآموزش عمومی به کاربران با هدف ارتقاءسطح مهارتی کنترل ،هدایت ونگهداری  تجهیزات کارخانجات صنعتی و تولیدی .
4- تولید دانش وآموزش تخصصی به تامین کنندگان قطعات.
5- تحلیل تجارب دنیا به ویِژه صنعت اروپا وتجارب ارزنده داخلی وانجام مطالعات تطبیقی  وکاربردی در امر تولید و تجهیز .
6- تدوین استانداردهای طراحی ، ساخت ونصب انواع قطعات و تجهیزات .
7- ممیزی ادواری  اعضاء انجمن.
8- برگزاری مستمر وسالیانه همایش های کاربردی.
9- بسط وتوسعه تکنیک های توانمند مدیریتی به ویژه مهندسی ارزش ، با هدف جامع نگری ،نوآوری وخلاقیت درراستای مشارکت ذینفعان وارتقای شاخص ارزش محصولات.
وظايف اساسي وعام انجمن صنفي :
 
1- كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن.
2- جمع آوري اطلاعات ، بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويتها.
3- برنامه ريزي براي تامين نيازهاي صنفي ، آموزش ، توسعه و گسترش فعاليتها.
4- كوشش در ارتقاي بهره وري منابع و ظرفيت توليد، انتقال نوآوري تكنولوژيك.
5- سعي در بهبود كيفيت توليد يا بررسي، شناخت و استقرار روشهاي نوين كنترل كيفيت.
6- كوشش براي هماهنگي در امور آموزش ، ارتقاي مهارت و  تامين نيروي انساني مورد نياز، همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي و ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط براي انجام آموزشهاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار.
7- انجام تحقيقات لازم و ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرحهاي مربوط به قوانين كار و تامين اجتماعي و مسائل رفاهي و حقوق قانوني كارفرمايان به مراجع ذيربط.
8- دريافت وروديه، حق عضويت وكمكهاي مالي داوطلبانه مطابق  اساسنامه.
9- همكاري در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني مرتبط با وظايف انجمن صنفي  به منظور برخورداري اعضا از تسهيلات بيشتر.
10- حمايت ودفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمانهاي دولتي و ملي نسبت به هدفهاي انجمن.
11- پيوستن به انجمن‌هاي صنفي همگن به منظور تشكيل يا عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط پس از تصويب مجمع عمومي با رعايت مقررات قانوني.
12- همكاري با ساير تشكل‌هاي صنفي و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة انجمنهاي صنفي قرار داده شده يا خواهد شد.
13- قبول مسئوليت و همكاري با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي رسمي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاهها به انجمن هاي صنفي محول مي كنند و آمادگي براي ارائه مشورتهاي لازم به آنها.
14- ايجاد ارتباط با تشكلها و سازمانهاي مرتبط با وظايف انجمنهاي صنفي يا كانونهاي مربوط در كشور درچارچوب فعاليتهاي صنفي و قوانين و مقررات كشور.
 
15- شركت در مذاكرات حرفه اي با ساير سازمانهاي كارفرمايي ذيربط مشمول قانون و انعقاد پيمانهاي دسته جمعي با سازمانهاي كارگري.